Piatok 25. september 2020

extra plus

Jún 2011

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Test Pravek

Otestujte si svoje vedomosti o období praveku. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie:
21 - 25 bodov = 1, 16 - 20 bodov = 2, 11 - 15 bodov = 3,
6 - 10 bodov = 4, 0 - 5 bodov = 5.

1. Najstaršie poznatky o existencii našej planéty siahajú do obdobia pred ... miliardami rokov.
A
3,5 - 3
B 4 - 3,5
C 4,5 - 4

2. Schopnosť ... bola kľúčovou udalosťou vo vývoji života na Zemi.
A
rozmnožovať sa
B prijímať živiny
C fotosyntézy

3. Pravek sa začína obdobím prvohôr a končí obdobím...
A
druhohôr
B treťohôr
C štvrtohôr

4. V ktorom roku bolo na území Moravy objavené dielo pravekého umelca - Věstonická venuša?
A
1920
B 1925
C 1927

5. Prvá jaskyňa s pravekými kresbami a maľbami bola objavená v roku 1879 pod kopcom Altamira na severe...
A
Španielska
B Talianska
C Francúzska

6. ... a primitívne riasy sa pred 2,5 miliardami rokov stali prvými producentmi kyslíka na zemi.
A
Sinice
B Paprade
C Prochlorofyty

7. Trilobity, ... a ramenonožce patrili k najvýznamnejším tvorom prvohôr.
A
článkonožce
B ostnatokožce
C plazy

8. Ktoré obdobie praveku tvoria útvary trias, jura a krieda?
A
prvohory
B druhohory
C treťohory

9. Začiatkom silúru (prvohory) bránu k ceste z vody na pevninu otvorili:
A
sinice
B plavúňorasty
C riasy

10. Celé obdobie druhohôr je známe ako vek...
A
hmyzu
B plazov
C cicavcov

11. Aká je príčina konca praveku?
A
vznik prvých štátov
B vznik prvých miest
C objavenie sa prvého predchodcu človeka

12. ... patrili k najvýznamnejšej a najpočetnejšej skupine cicavcov druhohorného obdobia.
A
Veľryby
B Hlodavce
C Primáty

13. Čo bolo najdrastickejším zásahom do života „obyvateľov" treťohôr, keď pralesy začali nahrádzať trávnaté stepi?
A
postupné otepľovanie
B striedanie tepla a zimy
C postupné ochladzovanie

14. Pred ... miliónmi rokov bolo dnešné Slovensko prímorskou krajinou, more siahalo až po územie dnešnej Bratislavy.
A
5
B 7
C 10

15. Opakujúce sa studené periódy - ... - boli popri vývoji človeka hlavnou udalosťou štvrtohôr.
A
glaciály
B interglaciály
C gleciály

16. Z ktorého kontinentu pochádzajú najstarší predkovia ľudského rodu?
A
z austrálskeho
B z amerického
C z afrického

17. Prvé živočíchy, ktoré prenikli na pevninu, boli:
A
ramenonožce
B článkonožce
C ostnatokožce

18. ... predstavovali nové vývojové druhohorné formy a patrilo im celé nasledujúce obdobie treťohôr.
A
Cicavce
B Plazy
C Vtáky

19. Kedy sa medzi plazmi objavili dinosaury?
A
v prvohorách
B v druhohorách
C vo štvrtohorách

20. Ako sa nazýva posledná, súčasnosti blízka vývojová etapa histórie Zeme, ktorá sa začala pred 65 miliónmi rokov?
A
mezozoikum
B kenozoikum
C paleozoikum

21. Do akej výšky siahal pred 25-tisíc rokmi ľad na území dnešného New Yorku?
A
1 m
B 2 000 m
C 4 000 m

22. Počas obdobia starších ... (kambrium - devón) sa začalo rastlinné telo vďaka živinám z pôdy rozdeľovať na koreň, stonky a listy.
A
prvohôr
B druhohôr
C treťohôr

23. Z druhej polovice triasu pochádzajú dôkazy o tom, že okrem hmyzu prenikli do vzduchu aj plazy nazývané...
A
vtákoplazy
B lietavce
C vtákojaštery

24. ... (15. - 10. tisícročie pred n. l.) je obdobím rozmachu monumentálnych jaskynných malieb, v ktorom sa začína prejavovať nová elegancia a presnosť línie.
A
Périgordská škola
B Magdalénska škola
C Cromagnonská škola

25. Staršiu kamennú dobu (40-tisíc - 10-tisíc pred n. l.) poznáme aj pod názvom:
A
mezolit
B paleolit
C neolit

Správne odpovede: 1C, 2C, 3C, 4B, 5A, 6A, 7B, 8B, 9C, 10B, 11A, 12B, 13C, 14C, 15A, 16C, 17B, 18A, 19B, 20B, 21C, 22A, 23C, 24B, 25B