Nedeľa 20. september 2020

extra plus

Október 2009

Aktuálne číslo

Kresba: Andrej MišanekKresba: Andrej Mišanek

Hry na autonómiu

SMK podľahla Orbánovej vízii o vytvorení virtuálnych hraníc národov

Samuel Mirel

Na Slovensku, v Rumunsku, ale aj v Srbsku a na Ukrajine sa umelo stupňujú politické konflikty medzi maďarskou menšinou a väčšinovými národmi týchto krajín.

Podľa vyhlásení predstaviteľov Maďarska a maďarských komunít v Karpatskej kotline sa Maďari pripravujú na alternatívu vziať „svoj osud do vlastných rúk" a iniciovať vznik autonómií v susedných krajinách. Obvinenia z úsilia o zmenu geografických hraníc však maďarskí politici väčšinou vylučujú. Popritom však šíria informácie o údajnom ohrozovaní existencie maďarských menšinových komunít v okolitých štátoch. Menšinoví politici sa obracajú na Maďarsko, aby ich „ochránilo pred asimiláciou".

Pandorina skrinka nacionalizácie
Orbánov FIDESZ, ktorý onedlho s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrá maďarské parlamentné voľby, otvorene hlása koncepciu cezhraničného zjednotenia Maďarov ako koncepciu budúcej maďarskej vlády po voľbách v roku 2010. Jeho predstavitelia svorne vyhlasujú, že po prevzatí moci ihneď začnú budovať nové, silnejšie Maďarsko, ktoré sa, ako povedal Orbán, „nebude báť dať otvorenú odpoveď na politiku susedných krajín, smerujúcu k ponižovaniu a ohrozovaniu Maďarov a Maďarska".
Okolité štáty sa k maďarskej menšine údajne správajú ako k nepriateľovi. Orbán predniesol aj svoju najnovšiu teóriu o politickom vývoji v Európe. Európa sa vraj bude uberať cestou vytvárania akýchsi prirodzených historických národných hraníc ako dôsledku zrušenia hraníc štátov.
Podľa niektorých politikov je Slovensko pre Maďarov najslabší článok na prelomenie odporu EÚ v otázke inštitucionalizovania problematiky menšín v únii. Európu má strašiť príklad zhoršovania vzťahov medzi väčšinou a menšinou na Slovensku. Môže to vyústiť až do nekontrolovateľných reakcií, pretože EÚ nemá legislatívne doriešenú otázku kontroly dodržiavania práv menšín po vstupe krajiny do EÚ. Táto požiadavka priniesla rozporné reakcie europoslancov a popri obavách z otvorenia Pandorinej skrinky nacionalizácie Európy zaznela aj obava z následkov akéhokoľvek prehodnocovania histórie - predovšetkým Trianonu, Benešových dekrétov či Parížskej mierovej zmluvy.
Maďarská politická reprezentácia pripravila na jeseň 2009 turné po krajinách EÚ, kde chce poukazovať na nepriateľské tendencie na Slovensku a v ostatných okolitých krajinách proti maďarskej menšine. Cieľom takýchto iniciatív je predovšetkým primať EÚ, aby posudzovala problémy menšín ako problém celej Európy a nie iba jej jednotlivých štátov. To by malo vyústiť aj do prijatia samostatnej rezolúcie o menšinách a návrhu na vytvorenie špeciálnej komisie v rámci EP, ktorá bude sledovať politiku krajín EÚ smerom k menšinám. Maďarsko už teraz, prostredníctvom všetkých maďarských europoslancov, medzi ktorých, samozrejme, rátajú aj europoslancov maďarskej národnosti z Rumunska a Slovenska, vyvíja iniciatívu na prísne sledovanie vývoja na Slovensku a v Rumunsku.

Zneužívanie členstva v EÚ
Zreteľne sa odhaľuje premyslená dlhodobá stratégia postupného prepojenia území obývaných Maďarmi s Maďarskom prostredníctvom členstva v EÚ. Na Slovensku prichádzalo už počas účasti Strany maďarskej koalície vo vláde v rokoch 1998 - 2006 k postupnej zmene stratégie, keď sa z agendy strany vypustila myšlienka dosiahnutia autonómie ešte pred vstupom Slovenska do EÚ.
Nie je pravda, že SMK v predchádzajúcom období túto tému nikdy neotvorila, ako to s obľubou tvrdia jej politici. V kuloároch rezonovala vždy, iba sa nedostala na verejnosť, pretože to bola požiadavka koaličných strán SDKÚ a KDH. Do SMK sa predsa integrovala Durayova strana Spolužitie, ktorej zástupcovia už v roku 1994 predložili požiadavku autonómie ako najvyšší cieľ Maďarov na Slovensku a rovnako sa jej držia aj teraz.
Maďarsko vie veľmi šikovne využívať skutočnosť, že vo všetkých okolitých štátoch môže maďarská menšina plniť úlohu akýchsi satelitov na získavanie informácií a výhod vo všetkých oblastiach. Potvrdzuje to aj predstava maďarskej vlády o realizácii projektov cezhraničnej spolupráce. Podľa premiéra Gordona Bajnaia má byť založená na princípe etnokultúry a posilňovať a pozdvihovať maďarskú menšinu. Takéto chápanie je v priamom rozpore so skutočnými cieľmi EÚ a harmonickým rozvojom prihraničných regiónov, kde žije viac etník.
Vinou konfrontačnej politiky SMK má veľká časť Maďarov na Slovensku pocit, že je obmedzovaná v právach, ktoré im patria ako príslušníkom národnostnej menšiny. To, že v súčasnosti je ich verejný život inštitucionalizovaný, považujú výhradne za zásluhu SMK a nie za ústretové kroky vlády SR. Zároveň je to pre nich dôvod na ďalšie požiadavky. Už im chýba iba ten rozhodujúci článok v reťazci - autonómia.

Medzistupeň k vyššiemu cieľu?
Podľa hodnoverných informácií sa zatiaľ v SMK uvažuje o personálnej, kultúrnej, školskej a cirkevnej autonómii ako dlhodobom strategickom programe SMK. Do úvahy môže prísť aj návrh na územnú autonómiu, čo by si však vyžadovalo nielen zmenu Ústavy SR, ale predovšetkým zmenu správneho členenia Slovenska.
V záujme politických cieľov sa prejavuje snaha o upevnenie postavenia tzv. obhajcov záujmov Maďarov, ktorí otvorene požadujú sebaurčenie a územnú autonómiu. Politické elity Maďarov sa uchyľujú k manipulácii maďarskej verejnosti, k politike stupňovania napätia a pocitu ohrozenia. To síce môže posilniť integritu Maďarov, ale v dôsledku aj prehĺbiť ich izoláciu od ostatnej spoločnosti.
SMK vie, že ak vylúči násilné presadenie svojich požiadaviek, jedinou cestou na dosiahnutie autonómie zostáva dohoda s väčšinou. Preto je integrácia Maďarov síce potrebná, ale nepostačujúca. Ak to teda maďarskí politici chápu, prečo zámerne vyvolávajú negatívne reakcie predkladaním požiadaviek a útokmi proti domovskému štátu prostredníctvom lobingu v medzinárodných inštitúciách? Odpoveď možno nájsť v ďalšej otázke: Je ich konečným cieľom autonómia v rámci domovských štátov, alebo je to iba akýsi medzistupeň k vyššiemu cieľu? Ak totiž politickej elite nezáleží na dobrých vzťahoch s väčšinovým národom, potom je veľmi pravdepodobné, že orientácia vedenia SMK podľahla ilúzii hlásanej Orbánom o veľkej šanci Maďarov vytvoriť v EÚ virtuálne hranice národov a ktovie, možno niekedy v budúcnosti, pri opätovnom obnovení hraníc štátov, aj niečo iné...
Predovšetkým týmto zámerom majú poslúžiť politické hry v podobe otvorených požiadaviek nielen na autonómiu, zriadenie európskej inštitúcie pre menšiny, úporné snahy o hľadanie údajných krívd páchaných na Maďaroch v okolitých krajinách, ale aj požiadavka na dvojaké občianstvo pre zahraničných Maďarov, ktoré má byť rozšírené aj o hlasovacie právo.