Štvrtok 22. február 2024

extra plus

Jún 2013

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Test Voda

Otestujte si svoje vedomosti o vode. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie: 17 - 21 bodov = 1,12 - 16 bodov = 2, 7 - 11 bodov = 3, 2 - 6 bodov = 4,0 - 1 bodov = 5.

1. Kvapalná voda bola na našej planéte pravdepodobne už v jej ranom štádiu vývoja pred...
A 2,2 miliardy rokov
B 4,2 miliardy rokov
C 5,2 miliardy rokov

2. Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi - tvorí vyše ... percent jej povrchu.
A 50
B 70
C 90

3. Voda je chemická zlúčenina dvoch atómov vodíka a jedného atómu:
A kyslíka
B sodíka
C chlóru

4. ... voda pochádza z podzemných prameňov. Obsahuje väčšie množstvo minerálnych látok.
A Mäkká
B Destilovaná
C Tvrdá

5. Voda je jediná látka, ktorá sa v prírodných podmienkach vyskytuje v ... skupenstvách.
A dvoch
B troch
C štyroch

6. Na ktorom telese slnečnej sústavy okrem Zeme sa nachádza voda v tekutom stave?
A na Mesiaci
B na nijakom
C na Jupiterovom mesiaci Európa

7. Voda tvorí ... ľudského tela.
A jednu tretinu
B jednu polovicu
C dve tretiny

8. Človek prežije bez jedla 50 až 60 dní, bez vody len...
A 3 dni
B 5 až 10 dní
C 20 až 30 dní

9. ... je jednou z najsuchších oblastí na svete. Priemerné množstvo pitnej vody pre jedného obyvateľa za jeden rok tu predstavuje iba 10 kubických metrov.
A Kuvajt
B Saudská Arábia
C Japonsko

10. Najväčšou stredoeurópskou zásobárňou podzemnej vody je Žitný ostrov. Pod jeho povrchom sa nachádza približne ... kubických metrov kvalitnej pitnej vody.
A 10 miliónov
B 5 miliárd
C 10 miliárd

11. Zo všetkých svetových zásob vody tvorí pitná iba:
A 2,6 percenta
B 10,2 percenta
C 15,6 percenta

12. ... sa nachádza najviac sladkej vody - až 86 percent.
A V jazerách
B V riekach
C V ľadovcoch

13. Kedy oslavujeme Svetový deň vody?
A 21. marca
B 22. marca
C 22. apríla

14. Odborníci odhadujú, že v dôsledku klimatických zmien nebudú mať do roku 2050 dostatočný prístup k pitnej vode dve miliardy ľudí. Do roku ... sa má toto číslo zvýšiť na 3,3 miliardy, čo je v porovnaní s dneškom trojnásobok.
A 2070
B 2080
C 2100

15. Podľa aktuálnych štatistík až 783 miliónov ľudí na svete pije vodu z rizikových zdrojov. Pre nedostatok pitnej vody či choroby súvisiace s jej zlou kvalitou zomrie denne...
A 1 000 detí
B 3 000 detí
C 4 500 detí

16. Najväčší vodohospodársky projekt sveta s názvom Veľká umelá rieka na Sahare zabezpečil pitnú vodu pre obyvateľov:
A Alžírska
B Egypta
C Líbye

17. Koľko fyzikálnych a chemických anomálií pripisujú vedci vode?
A 16
B 36
C 66

18. Na pretvorenie morskej vody na sladkú sa v súčasnosti používajú najmä metóda reverznej osmózy a...
A destilácia
B filtrácia
C odstreďovanie

19. Vďaka ktorej vlastnosti sa voda dostáva až do najvrchnejších častí najvyšších stromov?
A nijakej, stromy si ju ťahajú samy
B kapilárnemu vzlínaniu
C nasiakavosti

20. Voda na rozdiel od iných látok pri zamŕzaní svoj objem:
A zväčšuje
B nemení
C zmenšuje

21. ... nepije tekutiny, všetku vodu prijíma v rastlinnej potrave.
A Chameleón
B Panda
C Koala

Správne odpovede: 1B, 2B, 3A, 4C, 5B, 6C, 7C, 8B, 9A, 10C, 11A, 12C, 13B, 14B, 15C, 16C, 17C, 18A, 19B, 20A, 21C