Piatok 1. december 2023

extra plus

Jún 2014

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Test Klasická hudba

Otestujte si svoje vedomosti o klasickej hudbe. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie:17 - 21 bodov = 1, 12 - 16 bodov = 2, 7 - 11 bodov = 3,2 - 6 bodov = 4, 0 - 1 bodov = 5.

1. Pojem klasická hudba sa začal používať v 19. storočí a pôvodne označoval „vrcholné obdobie hudby" od J. S. Bacha po...
A Mozarta
B Beethovena
C Vivaldiho

2. Ako sa nazýva prístroj s kyvadlom, rovnomerne odklepávajúci rytmus hudobnej skladby, pričom každý úder najčastejšie označuje jednu štvrťovú notu?
A metronóm
B singspiel
C fonograf

3. Na začiatok každej notovej osnovy sa píše husľový alebo ... kľúč, naznačujúci, ktorú čiaru alebo medzeru treba použiť pre príslušný tón.
A klavírový
B kontrabasový
C basový

4. Koľko písmen pridelila západná hudba rozličným výškam tónov?
A päť - od C po G
B šesť - od A po F
C sedem - od A po G

5. ..., základný stavebný prvok takmer všetkých hudobných stupníc, je hudobný interval medzi prvým a ôsmym tónom diatonickej stupnice a v rovnomerne temperovanom ladení obsahuje dvanásť poltónov.
A Oktáva
B Akord
C Melódia

6. Dolný prah ľudského sluchu je približne 16 až 20 kmitov za sekundu, horný asi 20-tisíc. Najnižšie tóny organu sa pohybujú v rozsahu 20 kmitov, pikola dosahuje až...
A 176 kmitov za sekundu
B 2 176 kmitov za sekundu
C 4 176 kmitov za sekundu

7. Čo znamená fortissimo?
A veľmi hlasno
B polohlasne
C veľmi ticho

8. ... sú vzdialenosti medzi tónmi.
A Frekvencie
B Intervaly
C Poltóny

9. V ... sa orchester po celej Európe štandardizoval - k sláčikovej skupine, zloženej z huslí, viol, violončiel a kontrabasov, sa zvyčajne pridávali dva hoboje a dva fagoty, občas dva lesné rohy, flauta, dve trúbky a tympany.
A 14. storočí
B 16. storočí
C 18. storočí

10. Jadro orchestra tvorí:
A klavír
B skupina sláčikových nástrojov
C dychové nástroje

11. Ako sa nazýva starý strunový klávesový nástroj s jemným tónom, ktorého struny sa rozoznievali jazýčkami, nie údermi kladivka ako na klavíri alebo drnkaním ako na čembale?
A klavichord
B patefón
C okarína

12. Čo nie je typickým znakom lutny, ranej predchodkyne modernej gitary orientálneho pôvodu?
A zalomená hlavica na krku
B sláčik
C zdvojené struny

13. Sólový recitál zaviedol Franz Liszt v 30. rokoch19. storočia. Podnikal početné turné po Európe, vystupoval v mestách a mestečkách od Škótska až po Rusko a okrem iných noviniek presadil...
A ženský spevácky zbor
B využívanie ľudových piesní
C hru spamäti

14. Klasická symfónia, zložená ... častí, si získala obľubu najmä vďaka Haydnovi a Mozartovi.
A zo štyroch
B zo šiestich
C zo siedmich

15. Čo je fúga?
A baroková skladba s prísnymi pravidlami
B hudobný nástroj
C výrazná rytmická figúra

16. Serenáda - v preklade ... - sa pôvodne hrávala pod šírym nebom dychovými nástrojmi.
A vyznanie lásky
B večerná hudba
C sentimentálna pieseň

17. ... sa v súčasnosti komponuje pre menšie zoskupenie nástrojov a predvádza sa v neveľkých priestoroch, tento druh hudby však bol spočiatku určený len na domáce muzicírovanie.
A Menuet
B Moteto
C Komorná hudba

18. Ako voláme text operety alebo iného vokálno-dramatického diela?
A monódia
B libreto
C recitatív

19. ... je vokálna skladba pre jeden alebo viac hlasov v opere alebo oratóriu, organizovaná formálnejšie ako pieseň.
A Ária
B Chorál
C Kánon

20. Mužské spevácke hlasy sa v opere rozdeľujú podľa hĺbky na:
A bas, tenor a soprán
B bas, barytón a tenor
C alt, mezzosoprán a soprán

21. Kto je najčastejšie považovaný za posledného veľkého skladateľa nemeckej klasickej hudobnej tradície?
A von Gluck
B Haydn
C Brahms

Správne odpovede: 1B, 2A, 3C, 4C, 5A, 6C, 7A, 8B, 9C, 10B, 11A, 12B, 13C, 14A, 15A, 16B, 17C, 18B, 19A, 20B, 21C