Sobota 23. september 2023

extra plus

September 2007

Aktuálne číslo

Eurofondy a korupcia

Karol Palkovič

Korupcia je vážnym problémom najmä pri verejnom obstarávaní a poskytovaní štátnych dotácií a opodstatnene sa očakáva aj pri čerpaní eurofondov.

Na Slovensko má v rokoch 2007 až 2013 prísť zo štrukturálnych fondov EÚ vyše 400 miliárd korún.

Minulá vláda urobila viaceré chybné kroky už pri príprave na efektívne čerpanie peňazí z fondov v rokoch 2004 - 2006.

Systém prideľovania sa vyznačoval nízkou spoluúčasťou žiadateľov o príspevok, vo väčšine programov bol dopyt vyšší, ako bola možnosť ich uspokojiť.

Mnohé projekty vytvárali priestor na politický a regionálny lobizmus a tým aj pre korupciu. Byrokracia a zlá kontrola neúmerne predlžovali schvaľovanie projektov, čo opäť nahrávalo úplatkárstvu. Čo teda urobiť, aby sa situácia neopakovala?

Treba odstrániť zbytočné papierovanie a zabezpečiť jednoduchší prístup žiadateľov k peniazom. Podpora sa musí prideľovať podľa pevných kritérií a sprísniť výber projektov.

Tiež by sa mala zvýšiť miera spolufinancovania zo strany prijímateľov, čo by odradilo záujemcov, čo prostriedky z EÚ vnímajú ako dar a podceňujú ekonomické faktory.

Európska komisia v máji prijala v tomto smere nové pravidlá. Majú zabezpečiť vyššiu transparentnosť, lepšiu kontrolu a potlačiť korupciu.

Vláda sa snaží obmedziť možnosti korupcie pri čerpaní eurofondov v rokoch 2007 - 2013 zavedením prehľadnejších postupov pri projektových cykloch.

Na ministerstvách zodpovedných za čerpanie eurofondov by však mal lepšie fungovať vnútorný audit a zlepšiť by sa malo aj informovanie verejnosti.

Aj EK zverejňuje informácie o eurograntoch, verejných súťažiach a príjemcoch európskych financií. Príslovie „Darovanému koňovi sa na zuby nepozeraj" v tomto prípade totiž nemá žiadne opodstatnenie.